Köp hydroxychloroquine utan recept

ANVÄNDNINGAR: Hydroxiklorokin används för att förebygga eller behandla malariainfektioner orsakade av myggbett. Det fungerar inte mot vissa typer av malaria (klorokinresistenta).
United States Center for Disease Control tillhandahåller uppdaterade riktlinjer och reserekommendationer för förebyggande och behandling av malaria i olika delar av världen. Diskutera den senaste informationen med din läkare innan du reser till områden där malaria förekommer.

Manufacturer to move hydroxychloroquine production to the UK to avoid  shortages - The Pharmaceutical Journal

Detta läkemedel används också, vanligtvis tillsammans med andra läkemedel, för att behandla vissa autoimmuna sjukdomar (lupus, reumatoid artrit) när andra läkemedel inte har fungerat eller inte kan användas. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas sjukdomsmodifierande antirheumatiska läkemedel (DMARD). Det kan minska hudproblem vid lupus och förebygga svullnad/smärta vid artrit, även om man inte vet exakt hur läkemedlet fungerar.
ANDRA ANVÄNDNINGAR: Det här avsnittet innehåller användningar av detta läkemedel som inte är listade i den godkända professionella märkningen för läkemedlet, men som kan förskrivas av din vårdpersonal.Exempelvis för virusinfektioner (SARS) Använd detta läkemedel för ett tillstånd som anges i detta avsnitt endast om det har ordinerats på detta sätt av dinutan recept tabletter vårdpersonal. Detta läkemedel kan också användas för andra typer av infektioner (t.ex. Q-feber endokardit).
HUR MAN ANVÄNDER: Hydroxiklorokin tas vanligtvis med mat eller mjölk för att förhindra magbesvär. Doseringen och behandlingslängden baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Hos barn baseras doseringen också på vikten. För malariaprevention, ta detta läkemedel genom munnen en gång i veckan på samma veckodag, eller enligt din läkares anvisningar. Markera en kalender för att hjälpa dig att komma ihåg. Detta läkemedel påbörjas vanligtvis 2 veckor innan du reser in i ett område med malaria. Ta det en gång i veckan medan du är i området och fortsätt ta det i 4 till 8 veckor efter att du lämnat området eller enligt din läkares anvisningar. För att behandla malaria ska du följa din läkares anvisningar. För lupus eller reumatoid artrit, ta detta läkemedel genom munnen, vanligtvis en eller två gånger dagligen eller enligt anvisningar. Din läkare kan gradvis öka din dos. När du har tagit medicinen ett tag och ditt tillstånd har förbättrats kan din läkare instruera dig att sänka din dos tills du hittar den dos som fungerar bäst med minst biverkningar. Använd detta läkemedel regelbundet för att få största möjliga nytta av det. Om du tar det enligt ett dagligt schema ska du ta det vid samma tidpunkt varje dag. Ta denna medicin exakt enligt föreskrift. Sluta inte ta den utan att tala med din läkare, särskilt om du tar den mot malaria. Det är viktigt att du fortsätter att ta detta under den tid som föreskrivs. Om du slutar med förebyggande eller behandling för tidigt kan det leda till infektion eller att infektionen återkommer. Informera din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller försämras. Det kan ta flera veckor eller månader att se en förbättring om du tar detta för lupus eller artrit. Hydroxiklorokin kanske inte förhindrar malaria i alla fall. Om du får feber eller andra sjukdomssymptom ska du söka omedelbar läkarvård. Det kan hända att du behöver en annan medicinering. Undvik exponering för myggor. (Se även avsnittet Anteckningar.)
BIEFFEKTER: Illamående, magkramper, aptitlöshet, diarré, yrsel eller huvudvärk kan förekomma. Om någon av dessa biverkningar kvarstår eller förvärras, meddela din läkare eller apotekare omedelbart. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många personer som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Tala omedelbart om för din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar inträffar: arm/ben/ryggsmärta, snabb hjärtslag, håravfall/färgförändring, psykiska/stämningsförändringar (t.ex. ångest, depression, hallucinationer), öronljud/hörselnedsättning, försämring av hudåkommor (t.ex. psoriasis). Detta läkemedel kan i sällsynta fall orsaka allvarliga (ibland permanenta) ögonproblem eller muskelskador, särskilt om du tar det under lång tid. Sök omedelbar läkarvård om någon av dessa osannolika men mycket allvarliga biverkningar uppstår: ljuskänslighet, synförändringar (t.ex. suddig syn, se ljusblixtar/streck/halos, saknad/svart synfält), muskelsvaghet. Tala omedelbart om för din läkare om någon av dessa sällsynta men mycket allvarliga biverkningar uppträder: svår mag-/buksmärta, svårt illamående/kräkningar, lätt blödning/blödning, tecken på infektion (t.ex. feber, ihållande halsont), kramper, andfåddhet, svullnad av fotleder/fötter, extrem trötthet, mörk urin, gulfärgning av ögon/hud. En mycket allvarlig allergisk reaktion är osannolik, men sök omedelbart läkarvård om den inträffar. Symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan vara: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansiktet/tungan/halssäcken), yrsel, andningssvårigheter. Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekare. I USA – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088. I Kanada – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Health Canada på 1-866-234-2345.
FÖRSIKTIGHETER: Innan du tar hydroxiklorokin, tala om för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot hydroxiklorokin eller mot andra aminokinoliner (t.ex. klorokin) eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekare för mer information. Detta läkemedel ska inte användas om du har vissa medicinska tillstånd. Innan du använder detta läkemedel ska du rådgöra med din läkare eller apotekspersonal om du har: vissa ögonproblem (näthinne- eller synfältsstörningar från andra aminokinoliner som t.ex. klorokin). Innan du använder detta läkemedel ska du berätta för din läkare eller apotekspersonal om din sjukdomshistoria, särskilt om: alkoholberoende, viss blodsjukdom (porfyri), visst genetiskt problem (G-6-PD-brist), njursjukdom, leversjukdom, vissa hudproblem (t.ex. atopisk dermatit, psoriasis). Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil, använd inte maskiner eller gör någon aktivitet som kräver vakenhet tills du är säker på att du kan utföra sådana aktiviteter på ett säkert sätt. Undvik alkoholhaltiga drycker eftersom de kan öka risken för leverproblem medan du tar detta läkemedel. Försiktighet rekommenderas vid användning av detta läkemedel till barn eftersom de kan vara mer känsliga för läkemedlets biverkningar. Detta läkemedel rekommenderas inte för långvarig användning hos barn. Om ett barn av misstag tar detta läkemedel kan även en liten mängd vara mycket skadlig (eventuellt dödlig). Se till att förvara detta läkemedel utom räckhåll för barn. Detta läkemedel ska endast användas vid tydligt behov under graviditet. Detta läkemedel rekommenderas inte för användning vid behandling av reumatoid artrit under graviditet. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Detta läkemedel passerar över i bröstmjölk. Rådgör med din läkare innan du ammar.
LÄKEMEDELSINTERAKTIONER: Din vårdpersonal (t.ex. läkare eller apotekare) kan redan vara medveten om eventuella läkemedelsinteraktioner och kan övervaka dig för detta. Börja inte, sluta inte och ändra inte dosen av något läkemedel innan du först har kontrollerat detta med dem. Detta läkemedel ska inte användas tillsammans med följande läkemedel eftersom mycket allvarliga interaktioner kan uppstå: penicillamin. Om du för närvarande använder detta läkemedel, tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du börjar med hydroxiklorokin. Innan du använder detta läkemedel, tala om för din läkare eller apotekare om alla receptbelagda och receptfria/växtbaserade produkter som du kan använda, särskilt av: digoxin, läkemedel som kan vara skadliga för levern (t.ex. höga doser av paracetamol, isoniazid). Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel eftersom de kan innehålla paracetaminofen. Fråga din apotekare om säker användning av dessa produkter. Det här dokumentet innehåller inte alla möjliga interaktioner. Innan du använder denna produkt ska du därför berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla produkter du använder. Ha en lista över alla dina mediciner med dig och dela listan med din läkare och apotekare.
ÖVERDOSERING: Om överdosering misstänks, kontakta omedelbart din lokala giftinformationscentral eller akutmottagning. Invånare i USA kan ringa den nationella giftjouren i USA på 1-800-222-1222. Kanadensiska invånare bör ringa sin lokala giftinformationscentral direkt. Symtom på överdosering kan vara svimning, långsam/iregelbunden hjärtslag, extrem excitabilitet, långsam/svag andning, kramper, förlust av medvetande.
NOTER: Dela inte detta läkemedel med andra. Om det används under längre perioder kan laboratorie- och/eller medicinska tester (t.ex. leverfunktionstest, ögonundersökningar, fullständig blodstatus) utföras regelbundet för att övervaka dina framsteg eller kontrollera biverkningar. Rådgör med din läkare för mer information. När du reser i ett område med risk för malaria, använd skyddskläder, insektsmedel och sängnät. Håll dig inomhus eller i väl avskärmade områden när det är möjligt. Om du tar detta läkemedel för att förebygga eller behandla malaria, använd det endast för din aktuella resa eller ditt aktuella tillstånd. Använd den inte senare för att förebygga eller behandla en annan infektion om inte din läkare säger till dig att göra det. Ett annat läkemedel kan vara nödvändigt i dessa fall.
MISSAD DOS: Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg den. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Fördubbla inte dosen för att komma ikapp.
FÖRVARING: Förvara vid rumstemperatur upp till 86 grader F (30 grader C) bort från fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Barn är mycket känsliga för effekterna av detta läkemedel. Det är viktigt att förvara detta och alla läkemedel utom räckhåll för barn och husdjur. Spola inte ut medicinerna i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte fått instruktioner om detta. Kassera denna produkt på ett korrekt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller lokala avfallshanteringsföretag för mer information om hur du på ett säkert sätt kastar din produkt.
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.